DỰ ÁN

DỰ ÁN TẬP ĐOÀN ĐANG PHÁT TRIỂN

Quy trình phát triển dự án

Trên một khu đất, nhà đầu đứng trước bài toán lựa chọn mô hình đầu tư tối ưu trong số các mô hình trên. Để thành công trong quyết định lựa chọn mô hình đầu tư và quản lý khai thác hiệu quả, nhà đầu tư cần phải thực hiện phân tích lựa chọn theo quy trình sau:

BƯỚC 1: TÌM KIẾM ĐẤT PHÙ HỢP
BƯỚC 2: Ý TƯỞNG KINH DOANH
BƯỚC 3: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
BƯỚC 4: THIẾT KẾ Ý TƯỞNG
BƯỚC 5: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
BƯỚC 6: TÌM NGUỒN TÀI TRỢ, LẬP HỒ SƠ DỰ ÁN
BƯỚC 7: TRIỂN KHAI DỰ ÁN